Miesto maršrutai
   Tvarkaraščiai
   Autobusų stotis
Savanorių a. 5,
Panevėžys
(8 45) 46 33 33
  


Išrašas iš
"KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU TAISYKLIŲ",
patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr.3-223


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės (toliau - šios taisyklės) nustato keleivių ir bagažo vežimo keleivinėmis kelių transporto priemonėmis (toliau - transporto priemonė) organizavimo ir šių vežimų vykdymo tvarką.

IV. AUTOBUSŲ STOTYS IR STOTELĖS

23. Autobusų stotys steigiamos miestuose ir gyvenvietėse aptarnauti reguliaraus susisiekimo maršrutų keleivius, organizuoti šių maršrutų autobusų ekipažų priešreisinį patikrinimą ir tarpreisinį poilsį, kontroliuoti autobusų atvykimo ir išvykimo laiką, parduoti keleiviams bilietus, teikti jiems informaciją ir bagažo saugojimo paslaugas. Autobusų stočių naudojimo ir jų darbo tvarką nustato Autobusų stočių veiklos nuostatai.

26. Teisę į aptarnavimo pirmumą autobusų stotyse turi neįgalieji, keleiviai su mažamečiais vaikais, nėščios moterys, senyvo amžiaus keleiviai.

VI. BILIETAI, BAGAŽO KVITAI, JŲ PARDAVIMAS IR GRĄŽINIMAS

28. Reguliarių reisų metu vežėjai privalo taikyti nustatytus tarifus, o ekipažas – parduoti nustatytos formos bilietus (bagažo kvitus). Vieno reiso metu visiems keleiviams taikomas vienodo dydžio tarifas už tą patį nuvažiuotą atstumą, o Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytos nuolaidos taikomos nuo visos bilieto kainos ar nuo bilieto kainos, gautos pritaikius kitas nuolaidas.

29. Draudžiama parduoti du bilietus ar daugiau su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida vietoj vieno bilieto, kasos aparatu išspausdinti bilietus su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida nesant keleivių arba išspausdinti viename biliete dviejų ar daugiau bilietų su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida duomenis.

30. Dokumentai, suteikiantys teisę važiuoti ir vežti bagažą reguliaraus susisiekimo maršrutu, yra numeruoti bilietai ir bagažo kvitai. Keleivis privalo saugoti bilietą (bagažo kvitą) iki kelionės pabaigos ir jį pateikti ekipažui ar kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant, išskyrus važiuojant vietinio (priemiestinio) ar tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutu, kai bilietas (bagažo kvitas) buvo įgytas elektroniniu būdu, ar naudojantis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo suteikta teise važiuoti nemokamai.

33. Vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršruto bilietas (bagažo kvitas) galioja tik tą dieną ir tam reisui, į kurį jis parduotas. Vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutų bilietų (bagažo kvitų) galiojimą nustato savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos.

34. Į tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų tos pačios dienos visus reisus bilietai (bagažo kvitai) parduodami autobusų stočių kasose ir kitose pardavimo vietose nuo jų atidarymo momento, o pardavimas nutraukiamas likus 10 minučių iki išvykimo pagal eismo tvarkaraštį laiko. Bilietai keleiviams parduodami neribojant jų skaičiaus, tačiau neviršijant transporto priemonės techninėje charakteristikoje numatytų talpos normų. Iš anksto vienam keleiviui galima parduoti tik vieną bagažo kvitą. Bagažo kvitai vežti antrą arba didesnį negu 63 punkte nurodyti matmenys bagažo vienetą parduodami tik transporto priemonėse, jei, baigus keleivių įsodinimą, bagažinėje lieka laisvų vietų.

35. Ekipažas bilietus (bagažo kvitus) keleiviams privalo parduoti iš karto, jiems įlipus į transporto priemonę. Draudžiama išvažiuoti iš autobusų stočių ir stotelių teritorijų nebaigus parduoti bilietų (bagažo kvitų) visiems transporto priemonėje esantiems keleiviams ir nustatyta tvarka neužpildžius kelionės dokumentų. Jeigu ekipažams neužtenka laiko parduoti bilietus (bagažo kvitus) visiems į transporto priemonę įlipusiems keleiviams, vežėjas gali kreiptis į leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavusią įstaigą dėl eismo tvarkaraščio koregavimo.

36. Keleivis, atsisakęs įsigyti bilietą (bagažo kvitą), išlaipinamas iš transporto priemonės.

37. Autobusų stočių kasose ar kitose pardavimo vietose gali būti organizuotas išankstinis bilietų (bagažo kvitų) pardavimas, užsakymų bilietams (bagažo kvitams) priėmimas. Už tai iš keleivių gali būti imamas nustatytas mokestis.

38. Išankstinis bilietų (bagažo kvitų) pardavimas ir užsakymų jiems priėmimas pradedamas ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki išvykimo dienos ir baigiamas išvykimo išvakarėse. Jeigu užsakovas bilietų (bagažo kvitų) neatsiima: užsakytų iš anksto – per dvi paras, užsakytų tai pačiai dienai – likus 1 valandai iki išvykimo, užsakymas anuliuojamas ir bilietai (bagažo kvitai) parduodami bendra tvarka.

39. Keleivis turi teisę prieš transporto priemonės išvykimą grąžinti vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršruto bilietą ir bagažo kvitą (atsisakyti elektroninio keleivinio transporto bilieto (bagažo kvito) ir gauti visus už juos sumokėtus pinigus šiais atvejais:

39.1. kai reisas nutraukiamas arba transporto priemonė vėluoja išvykti daugiau nei 15 minučių, jeigu 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2011 L 55, p.1) (toliau Reglamentas (ES) Nr. 181/2011), nenumato kitaip;

39.2. kai keleivis negauna biliete nurodytos arba kitos sėdimos vietos.

40. Kai keleivis grąžina vienkartinius bilietus ir (ar) bagažo kvitus (atsisako elektroninio keleivinio bilieto (bagažo kvito), pirktus į vietinio (priemiestinio) ar tolimojo susisiekimo maršruto reisą, jam grąžinama:

40.1. kreipiantis ne vėliau kaip prieš dvi valandas iki išvykimo pagal eismo tvarkaraštį laiko – visa bilieto (bagažo kvito) kaina;

40.2. kreipiantis likus mažiau kaip dviem valandoms, bet ne mažiau kaip 10 minučių iki išvykimo pagal eismo tvarkaraštį laiko – ne mažiau kaip 85 procentai bilieto (bagažo kvito) kainos.

42. Autobusui, važiuojančiam vietinio (priemiestinio) ar tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutu, išvykus į reisą, pinigai už nepanaudotus bilietus (bagažo kvitus) negrąžinami, išskyrus ligos ar nelaimingų atsitikimų atvejus, jei keleivis vežėjui pateikia tai patvirtinančius dokumentus ir nepanaudotą (neaktyvuotą) bilietą (bagažo kvitą). Tokiu atveju keleiviui grąžinama ne mažiau kaip 75 procentus bilieto (bagažo kvito) kainos.

43. Kai dėl neišvažiuojamo kelio, sunkių meteorologinių sąlygų, transporto priemonės gedimo arba kitų priežasčių negalima keleivio, važiuojančio vietinio (priemiestinio) ar tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutu, arba bagažo nuvežti į paskirties autobusų stotį (stotelę), keleiviui grąžinama sumokėta pinigų suma už važiavimą ir bagažo vežimą nuo kelionės nutraukimo vietos iki paskirties autobusų stoties (stotelės), taip pat už jau įvykusią kelionės dalį, jei pagal keleivio pradinį kelionės planą kelionė netenka prasmės. Jei transporto priemonė ir keleivis dėl minėtų priežasčių grįžta į išvykimo autobusų stotį (stotelę), keleiviui grąžinami visi pinigai už važiavimą ir bagažo vežimą.

43.2. Šių taisyklių 39-43 punktuose ir 56.4 papunktyje numatytais atvejais (išskyrus kompensaciją) pinigai keleiviui grąžinami bilieto (bagažo kvito) pardavimo vietoje arba pinigus grąžina vežėjas. Pinigai grąžinami ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo ir bilieto (bagažo kvito) pateikimo arba elektroninio bilieto atsisakymo dienos. Už bilietus ir bagažo kvitus sumokėtos sumos keleiviams grąžinamos pinigais, išskyrus atvejus, kai keleivis sutinka, kad būtų atlyginta kitu būdu.

VII. KELEIVIŲ ĮLAIPINIMAS, VEŽIMAS, IŠLAIPINIMAS

44. Keleivių įlaipinimas vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų reisų pradinių autobusų stočių išvykimo aikštelėse ar pradinėse stotelėse pradedamas ne vėliau kaip prieš 10 minučių iki išvykimo pagal eismo tvarkaraštį laiko. Transporto priemonė gali vėluoti išvykti ne daugiau kaip 5 minutes, jeigu reikia parduoti bilietus (bagažo kvitus), esant didesniam keleivių skaičiui.

45. Keleiviai įlaipinami ir išlaipinami autobusų stotyse ir stotelėse, numatytose eismo tvarkaraščiuose. Sustoti šiose autobusų stotyse ir stotelėse yra būtina. Galinėse ir tarpinėse autobusų stotyse keleiviai išlaipinami atvykimo aikštelėje.

46. Įlipti į transporto priemonę pirmumo teisę turi bilietus įsigiję keleiviai, neįgalieji, keleiviai su mažamečiais vaikais, nėščios moterys, senyvo amžiaus keleiviai.

47. Keleiviai, turintys terminuotus ar terminuotus vardinius bilietus, skirtus važiuoti vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais rajono teritorijoje, gali važiuoti to paties vežėjo tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais šio rajono teritorijoje, jeigu biliete nurodytos stotelės sutampa su maršruto stotelėmis ir kai transporto priemonėje yra laisvų vietų. Jie įlaipinami įleidus keleivius, vykstančius tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais.

48. Draudžiama vežti keleivius be bilieto ar įsigijusius bilietus su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida, tačiau nepateikusius reikiamų dokumentų, patvirtinančių jų teisę į transporto lengvatas.

49. Vežant keleivius esant žemesnei negu 0 oC oro temperatūrai, transporto priemonės salonas turi būti šildomas.

50. Tolimojo susisiekimo autobusais draudžiama vežti vaikus iki 7 metų, jei jų nelydi vyresni asmenys.

51. Neįgalieji su neįgaliųjų vežimėliais turi būti vežami keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, išskyrus atvejį, kai neįgaliojo vežimėlis netelpa į transporto priemonės saloną ar bagažinę. Neįgaliojo vežimėlio vežimas neapmokestinamas.

52. Aklasis turi teisę važiuoti keleivinėmis kelių transporto priemonėmis su šunimi vedliu tik turėdamas dokumentus, kuriuose nurodoma šuns sveikatos būklė ir skiepų žymos. Šuo vedlys vežamas nemokamai ir neturi užimti sėdimos vietos. Tokiu atveju šių taisyklių 70 punkte numatytas reikalavimas vežti gyvūnus taroje netaikomas.

VIII. EKIPAŽO TEISĖS IR PAREIGOS

53. Ekipažas turi teisę:

53.1. išlaipinti keleivius, atsisakiusius sumokėti už važiavimą;

53.2. nepriimti arba išlaipinti neblaivius, su nešvariais drabužiais, su draudžiamu vežti bagažu ar kitaip pažeidžiančius šias taisykles keleivius artimiausioje bet kurio tipo stotelėje;

53.3. laikinai nutraukti reguliarų reisą, esant neišvažiuojamiems keliams ir sunkioms meteorologinėms sąlygoms arba stichinių nelaimių metu, apie tai pranešęs vežėjui ir eismo tvarkaraštyje numatytoms autobusų stotims bei leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavusiai įstaigai.

54. Ekipažas privalo:

54.1. užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą, nepriekaištingą ir paslaugų keleivių aptarnavimą (neleisti šiurkštaus, keleivių orumą įžeidžiančio elgesio, rūkymo salone, garsiai klausyti radijo imtuvo, magnetofono ar vaizdo leistuvo, jeigu tai nepriimtina bent vienam keleiviui, ir pan.);

54.2. kelionės metu turėti ekipažo dokumentus ir pateikti juos kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant;

54.3. laikytis nustatytų maršrutų ir eismo tvarkaraščių;

54.4. nepažeisdamas talpumo normų, paimti kito vežėjo vežtus keleivius, jeigu jo transporto priemonė sugedo kelyje ar dėl kitų priežasčių nebegali pristatyti keleivių į paskirties autobusų stotį ar stotelę.

55. Ekipažo nariams, vežantiems keleivius, transporto priemonėje draudžiama rūkyti, garsiai klausyti radijo imtuvo, magnetofono ar kitaip trikdyti keleivių rimtį.

IX. KELEIVIO TEISĖS IR PAREIGOS

56. Keleivis turi teisę:

56.1. užimti nurodytą biliete vietą;

56.2. nemokamai vežti bagažą pagal šių taisyklių 62 punktą;

56.3. nemokamai vežtis du vaikus iki 7 metų, jei jie neužima atskiros sėdimos vietos, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų autobusais ir troleibusais bei tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų autobusais, taip pat naudotis kitomis lengvatomis, nustatytomis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme;

56.4. važiuoti to paties vežėjo ar jų susitarimu kitomis transporto priemonėmis su tuo pačiu bilietu į tą patį paskirties punktą, kai biliete nurodyta transporto priemonė dėl kokių nors priežasčių negali važiuoti, ir nemokėti priemokos už pakeistą patogesnę transporto priemonę, tačiau gauti kainos skirtumą, jeigu transporto priemonė pakeista į mažiau patogią nei buvo nurodyta keleivio biliete, o vežėjui nepateikus kitos transporto priemonės, gauti atitinkamą kompensaciją. Kompensaciją vežėjas privalo sumokėti per vieną mėnesį nuo prašymo dėl kompensacijos pateikimo dienos;

56.5. grąžinti bilietą (bagažo kvitą) (atsisakyti elektroninio keleivinio transporto bilieto (bagažo kvito) ir gauti už jį (juos) sumokėtus pinigus ar jų dalį šių taisyklių 39 ir 43.1 punktuose nurodytais atvejais.

56.6. Į Reglamente (ES) Nr. 181/2011 nustatytas teises.

57. Keleivis privalo:

57.1. įsigyti bilietą (bagažo kvitą);

57.2. saugoti bilietą ir bagažo kvitą iki kelionės pabaigos, pateikti juos ekipažui ar kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant;

57.3. pasirūpinti savo saugumu: jei yra laisvų sėdimų vietų - atsisėsti ir užsisegti saugos diržą, jeigu jis yra įrengtas, o stovint - laikytis už turėklų;

57.4. laikytis nustatytos tvarkos.

57.5. kelionės metu turėti ir pateikti kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant dokumentų originalus, patvirtinančius:

57.5.1. asmens tapatybę (kai bilietą važiuoti vietinio (priemiestinio) ar tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutu įsigijo elektroniniu būdu);

57.5.2. teisę į transporto lengvatas (reguliarių reisų metu);

57.5.3. priklausymą specialiai keleivių grupei (specialių reisų metu) – asmens tapatybę ir priklausymą darbovietei, mokymosi įstaigai ir pan.;

57.5.4. turizmo paslaugos apmokėjimą – vykstant turizmo tikslais (užsakomųjų reisų metu).

X. LENGVATOS KELEIVIAMS

58. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytų kategorijų asmenys naudojasi važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo transporto priemonėmis lengvatomis. Teisę įsigyti bilietą su atitinkamo dydžio nuolaida turi asmenys, pateikę tokią teisę liudijančių dokumentų originalus. Keleiviai gali naudotis ir savivaldybių institucijų nustatytomis važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatomis.

59. Vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo transporto priemonėse neįgaliesiems, keleiviams su mažamečiais vaikais, nėščioms moterims ir senyvo amžiaus asmenims skiriamos 6 vietos, kurios žymimos užrašu "Keleiviams su vaikais ir neįgaliems" arba atitinkamu simboliu. Kiti keleiviai, atsisėdę į šias vietas, privalo jas užleisti nurodytiems asmenims.

60. Tolimojo reguliaraus susisiekimo transporto priemonėse keleiviams su bilietais, kuriuose nenurodytos sėdimos vietos, ekipažas turi pasiūlyti jiems užleisti savo vietas neįgaliesiems, keleiviams su mažamečiais vaikais, nėščioms moterims, senyvo amžiaus asmenims.

61. Tolimojo reguliaraus susisiekimo transporto priemonės vairuotojas privalo sustabdyti transporto priemonę ir išleisti bet kurio tipo stotelėje neįgaliuosius, keleivius su mažamečiais vaikais, nėščias moteris ir senyvo amžiaus asmenis jiems prašant.

XI. BAGAŽO, SMULKIŲ SIUNTŲ, PAŠTO IR KORESPONDENCIJOS VEŽIMAS, SAUGOJIMAS

62. Transporto priemonės salone kiekvienas keleivis turi teisę nemokamai vežtis vieno rankinio bagažo, kurio matmenys ne didesni kaip 60 x 40 x 20 cm arba kurio bendra matmenų suma ne didesnė kaip 120 cm, vienetą. Moksleiviai ir studentai turi teisę nemokamai vežtis ir didesnį, nei šiame punkte nustatyta, vieną rankinio bagažo, būtino jų mokslams ar studijoms, vienetą.

63. Transporto priemonės bagažinėje už mokestį galima vežti vieną bagažo, kurio matmenys ne didesnį kaip 100 x 50 x 30 cm arba kurio bendra dydžių suma ne didesnė kaip 180 cm, vienetą. Antrą arba didesnį negu šie metmenys bagažo vienetą keleivis gali vežti tik tada, jei, baigus keleivių įsodinimą, bagažinėje lieka laisvų vietų.

64. Bagažą į transporto priemonės bagažinę priima ir paskirties punkte išduoda ekipažas, pateikus bagažo kvitą ar bilietą.

66. Stočių bagažinėse už užmokestį saugomas bagažas, kurio matmenys ne didesnis kaip 100 x 50 x 30 cm arba kai bendra jo matmenų suma ne didesnė kaip 180 cm, išskyrus lengvai užsidegančias, sprogstančias, dvokiančias, gailias medžiagas, smailius, pjaunančius daiktus, ginklus. Didesnių matmenų bagažas saugomas tik esant techninėms galimybėms jį saugoti.

67. Mokestis už bagažo vežimą imamas atskirai už kiekvieną bagažo vienetą, išduodant bagažo kvitą.

68. Keleivis turi teisę įvertinti vežamą bagažinėje arba atiduotą stotyje saugoti bagažą. Už įvertinimą imamas vežėjo ar stoties savininko (valdytojo) nustatytas mokestis. Jeigu dėl įvertinimo sumos nesusitariama, bagažas su įvertinimu nepriimamas.

69. Priimamas vežti ir saugoti bagažas turi būti tvarkingai supakuotas, išskyrus tą, kurio pakuoti nereikia.

70. Transporto priemonėmis draudžiama vežti lengvai užsidegančias, sprogstančias, dvokiančias, gailias medžiagas, smailius, pjaunančius daiktus, ginklus, daiktus, kurie gali sutepti transporto priemonės apmušalus arba keleivių drabužius, griozdišką bagažą, trukdantį praeiti, o vietinio (priemiestinio) ir tolimojo susikiekimo maršrutais - gyvūnus be taros.

71. Stotyse bagažas saugomas:

71.1.automatinėse bagažinėse - 5 paras, o po to perduodamas į bendrąją bagažinę arba sandėlį;

71.2.bendrosiose bagažinėse - 30 parų.

72. Jeigu per 30 parų savininkas bagažo neatsiima, bagažas realizuojamas.

73. Priimama vežti transporto priemonės bagažinėje smulki siunta, kurios matmenys ne didesni kaip 100 x 50 x 30 cm arba jeigu bendra matmenų suma ne didesnė kaip 180 cm. Vežėjas gali nepriimti vežti didesnės, negu nustatyta, smulkios siuntos.

XII. RASTI DAIKTAI

75. Autobusų stoties teritorijoje arba transporto priemonėje rasti daiktai atiduodami į šios autobusų stoties bagažinę arba į kitą vežėjo nustatytą vietą, žinomą ekipažams ir keleiviams.

76. Ekipažas, radęs arba keleiviui jam pateikus paliktus daiktus, surašo aktą smulkiai juos aprašydamas, nurodo radimo aplinkybes. Aktas perduodamas kartu su rastais daiktais. Rasti dokumentai, ginklai, šaudmenys tuoj pat perduodami policijai.

77. Daiktai saugomi 6 mėnesius, greitai gendantis turtas - iki 24 valandų, o po to realizuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

78. Daiktai, grąžinami savininkui, bet prieš tai jis turi atlyginti daikto išlaikymo ir kitas su radiniu susijusias išlaidas.

XIII. VEŽĖJŲ, EKIPAŽŲ IR KELEIVIŲ KONTROLĖ

79. Vežėjų, ekipažų ir keleivių valstybinę kelių transporto kontrolę atlieka Inspekcija, savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kontrolės tarnybos ir kitos valstybės institucijos, kurioms įstatymų suteikta kontrolės teisė.

80. Vežėjai gali atlikti savo įmonės transporto priemonių ekipažų, jomis važiuojančių keleivių ir vežamo bagažo kelių transporto kontrolę arba įgalioti tai atlikti kitus juridinius asmenis. Vežėjų arba jų įgaliotų juridinių asmenų kelių transporto kontrolę vykdantys darbuotojai turi teisę sustabdyti keleivines kelių transporto priemones ir tikrinti šių priemonių ekipažų dokumentus, tarp jų keleiviams ir bagažui vežti privalomus dokumentus, bilietus ir bagažo kvitus.

81. Vežėjai, ekipažai ir keleiviai privalo vykdyti teisėtus kontrolę vykdančius pareigūnų reikalavimus.

82. Kelių transporto kontrolės teisę turinčių pareigūnų stabdomas vairuotojas privalo sustabdyti transporto priemonę, pranešti keleiviams apie būsimą kontrolę ir būtinumą pateikti bilietus ar kitus atitinkamus dokumentus, pateikti reikalaujamus ekipažo dokumentus ir vykdyti kitus teisėtus kontrolę vykdančių pareigūnų reikalavimus. Ekipažui ir keleiviams draudžiama trukdyti atlikti kontrolę arba jos vengti.

83. Kontrolę vykdantys pareigūnai tikrina:

83.1. kaip vežėjai, ekipažai ir keleiviai laikosi šių taisyklių;

83.2. kaip vežėjai ir ekipažai laikosi nustatytų maršrutų ir eismo tvarkaraščių;

83.3. ar ekipažai ir stotys teisingai išduoda ir įformina bilietus (bagažo kvitus), kelionės dokumentus.

84. Nustatę šių taisyklių reikalavimų pažeidimą, kontrolę vykdantys pareigūnai surašo administracinio teisės pažeidimo protokolą, jeigu už tai numatyta administracinė atsakomybė. Kitais atvejais surašomas atitinkamas aktas.

85. Kontrolę vykdantys pareigūnai turi teisę pristatyti į policijos įstaigą be bilietų (bagažo kvitų) važiavusius keleivius, kurie atsisako juos įsigyti ir (arba) neturi jų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, reikalingų administracinio teisės pažeidimo protokolui surašyti.

86. Kontrolę vykdantys pareigūnai, kontrolės metu nustatę netinkamo keleivių aptarnavimo, taip pat netinkamo informacijos keleiviams apie vežėjo rekvizitus pateikimo arba jų nepateikimo transporto priemonėse atvejus, privalo apie tai informuoti vežėją ir leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavusią kompetentingą įstaigą, kad būtų imtasi atitinkamų priemonių.

XIV. VEŽĖJŲ, EKIPAŽŲ IR KELEIVIŲ ATSAKOMYBĖ

87. Už šių taisyklių pažeidimus vežėjai, ekipažai ir keleiviai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

89. Vežėjai privalo nustatyti ekipažams nepriekaištingo ir paslaugaus elgesio su keleiviais normas. Gavę informaciją apie šių normų pažeidimus, vežėjų vadovai privalo nedelsdami ištirti ekipažų netinkamo elgesio su keleiviais aplinkybes ir joms pasitvirtinus imtis ekipažų atžvilgiu įstatymais numatytų poveikio priemonių.© UAB "Panevėžio autobusų parkas", J.Basanavičiaus 67 K4, Panevėžys. Įmonės kodas 147024322 PVM kodas LT47024319 Duomenys kaupiami ir saugomi "VĮ Registrų centras" Juridinių asmenų registre
2004 Sprendimas UAB "LITS".